BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-06-26, godzina 12:38
Regionalne Oddziały KIDP
Krajowa Izba Doradców Podatkowych może tworzyć regionalne oddziały Izby.
(art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.(tekst pierwotny: Dz. U. 1996 r. Nr 102 poz. 475) (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2117).
 
Regionalne Oddziały Izby stanowią doradcy podatkowi prowadzący działalność na terenie Regionalnego Oddziału, przy czym jako miejsce prowadzenia działalności przyjmuje się miejsce wskazane jako pierwsze na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Radę.

Zadania ROKIDP
Zadania statutowe ROKIDP określa § 44 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

1. Regionalne Oddziały Izby realizują zadania statutowe, a także zadania wynikające z uchwał Zjazdu, a w szczególności:
1) integrują środowisko doradców podatkowych,
2) chronią interesy zawodowe doradców podatkowych,
3) prowadzą działalność informacyjną, szkoleniową i wydawniczą,
4) propagują zawód doradcy podatkowego i czuwają nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej,
5) powołują przedstawicieli społecznych w rozumieniu art. 90 Kodeksu postępowania karnego, celem udziału w postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonych przeciwko doradcom podatkowym,
6) prowadzą działalność rozjemczą,
7) koordynują praktyki zawodowe.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane wspólnie przez kilka Regionalnych Oddziałów Izby lub przez Regionalne Oddziały Izby wspólnie z organami Izby, na podstawie zawartego między organizatorami porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu. Zawierane porozumienie określa w szczególności:
1) rodzaj przedsięwzięcia,
2) przewidywane koszty i sposób ich podziału przez organizatorów,
3) zasady i wysokość ponoszenia odpłatności przez uczestników,
4) podział obowiązków pomiędzy organizatorami, w tym zaciąganie    zobowiązań związanych z organizacją wspólnego przedsięwzięcia,
5) sposób rozliczeń między organizatorami.
 
Walne Zgromadzenia i Zarządy ROKIDP
Regionalne Oddziały Izby wykonują swoją działalność poprzez:
1. Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby i Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby,
2. Zarządy Regionalnych Oddziałów Izby.

Uchwały ROKIDP 
Zarząd Regionalnego Oddziału Izby przekazuje podjęte uchwały Radzie w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia. Rada w terminie 60 dni od dnia otrzymania uchwały może w drodze uchwały uchylić uchwałę Zarządu Regionalnego Oddziału Izby, jeżeli narusza ona prawo powszechnie obowiązujące bądź Statut lub inne uchwały Zjazdu.
 
Oddziały Zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego
W ROKIDP działają Oddziały Zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego. Sędziów Oddziałów Zamiejscowych Sądu Dyscyplinarnego wybierają Zgromadzenia Regionalnych Oddziałów Izby.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-27
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)