BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-06-26, godzina 12:38
Zadania statutowe KIDP
Zadania statutowe Krajowej Izby Doradców Podatkowych  
(§ 6 ust. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych - treść ujednolicona uchwałą nr 11/2022 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia  14 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KIDP)

1. Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
1) reprezentowanie członków Izby, a także udział w karnym postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,
2) ochrona interesów zawodowych    oraz integracja środowiska doradców podatkowych,
3) udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocy członkom Izby,
4) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
5) doskonalenie zawodowe członków Izby i ich pracowników oraz pracowników osób prawnych uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego,
6 współdziałanie z samorządami i organizacjami,
7) przedstawianie stanowisk i opinii prawnych w zakresie stanowienia oraz stosowania prawa, opracowywanie projektów aktów prawnych, w szczególności dotyczących prawa podatkowego i wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
8) utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami zagranicznymi w szczególności związanymi z doradztwem podatkowym,
9) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku Izby oraz wizerunku doradcy podatkowego, jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego,
10) podejmowanie działań mających na celu zastosowanie technik informatycznych i Środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym,
11) prowadzenie działalności szkoleniowej, w szczególności zapewniającej przygotowanie do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego oraz doskonalenie umiejętności zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego.
2. Dochody Izby mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
3. Izba wykonuje   swoje   zadania   poprzez   organy   określone   w   art.   49   Ustawy, z uwzględnieniem roli Regionalnych Oddziałów Izby, a także zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-17
Osoba modyfikująca: Justyna Seweryn (jseweryn)