BIP
data ostatniej aktualizacji serwisu: 2024-06-26, godzina 12:38
Struktura organizacyjna KIDP
Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych
jest najwyższym organem Izby. Odbywa się co 4 lata i jest zwoływany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Delegatami na Zjazd są doradcy podatkowi wybrani na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych
jest wybierana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata. W okresach między Zjazdami Krajowa Rada Doradców Podatkowych kieruje działalnością samorządu.

Krajowa Komisja Rewizyjna 
do jej zadań należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny 
rozpatruje sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w drugiej instancji.

Sąd Dyscyplinarny 
rozpatruje sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji.

Rzecznik Dyscyplinarny 
sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej. Rzecznik Dyscyplinarny jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Organy te wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Na terenie każdego z szesnastu województw działają Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz oddziały zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego.Regionalne Oddziały Izby stanowią doradcy podatkowi prowadzący działalność na terenie Regionalnego Oddziału, przy czym jako miejsce prowadzenia działalności przyjmuje się miejsce wskazane jako pierwsze na liście doradców podatkowych prowadzonej przez Radę.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2010-10-26
Osoba udostępniająca na stronie: ()
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-27
Osoba modyfikująca: ()